Şifre: Şifremi Unuttum
     
Üyelik
  Web Üyeliği
  Kullanım Kuralları
Balmed Hakkında
  Tüzük
  Bize Ulaşın
  Yönetim Kurulu
  Dernek Üyeliği
Kariyer
 
  Kariyer Alanı
Alışveriş
  Mağaza
İlan Panosu
  Emlak
  Vasıta
  Eşya
  Özel Ders
  DiğerANILAR
YENİ ASIR 4 HAZİRAN 1982 CUMA
BİNBAŞI'DAN HABER VAR
"NEWYORK - GELİBOLU KÜREKLE"
CUMHUR AYDIN'79
"KAYBOLUYORSUN"

 

 

BALMED

 

 

İZMİR KOLEJİ VE BORNOVA ANADOLU  LİSESİ

 

MEZUNLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

BÖLÜM I - KURULUŞ HÜKÜMLERİ

KURULUŞ
MADDE 1 :
DERNEĞİN ADI,  MERKEZ ve ŞUBELERİ
Derneğin adı " İzmir Koleji  ve Bornova Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği " dir. Derneğin merkezi İstanbul'dur. Yasaların öngördüğü kural ve işlemlere uygun olarak yurt içinde ve dışında şubeler açılabilir.
Aşağıdaki maddelerde
İZMİR KOLEJİ VE BORNOVA ANADOLU LİSESİ MEZUNLAR DERNEGİ kısaca "DERNEK" veya "BALMED",
BORNOVA ANADOLU LİSESİ kısaca "BAL" veya "OKUL",
BORNOVA ANADOLU LİSESİ EĞİTİM VAKFI kısaca "BALEV",
BORNOVA ANADOLU LİSESİ MEZUNLARI kısaca "MEZUN" ve
BORNOVA ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ kısaca "ÖĞRENCİ" adı ile anılmıştır.
AMAÇ

MADDE 2 :
DERNEĞİN AMACI
Derneğin amacı "Bornova Anadolu Lisesi"nin gelişmesi, yaşatılması ve yücelmesi ile mezunlarının çağdaş düzeyde sosyal, kültürel, moral, bilimsel yaşantılarına ve uygar dayanışmalarına ve iletişimlerine etkin katkılarda bulunmak" olup, çalışma konuları aşağıda gösterilmiştir.
2.1 - Bornova Anadolu Lisesi'nin eğitim, bilim ve teknolojik alanda gelişmesi ile kurulmasında öngörülen nitelikleri doğrultusunda yücelmesine ilişkin her türlü maddi, manevi yardım ve desteği sağlamak,
2.2 - Okul ve öğrencileri ile mezunlar arasında amaca yönelik bağlılık ve her türlü dayanışmayı öngören ilişkileri kurmak ve geliştirmek, okul idaresi , BALEV ve bağlı kuruluşlarla bu amaçla işbirliği yapmak,
2.3 - Üyelerini arkadaşlık, dostluk ve karşılıklı anlayış bağları ile birleştirmek; sevgi ve saygıya dayanan sosyal ilişkileri geliştirerek üyeler arası yardımlaşma ve dayanışmayı öngören girişim ve çalışmalar yapmak; üyelerin uygar, kültürel, sosyal ve moral kalkınmasına etkin katkılarda bulunmak; Üyelerini, iş ve sosyal hayatta daima yüceltmek, kollamak ve gereksinim duyulan konularda yardımcı olmak,
2.4 - Üyelerinin eğitim ve meslek ile yaşam sorunlarına ilişkin ekonomik, sosyal, yönetsel, hukuksal, ve mali konulardaki gereksinimlerine eğilerek çözümler getirmek ve yardımcı olmak; iş ve meslek yaşantısında yeterliliği özendirmek ve yüksek ahlak kurallarını meslek alanında yerleştirip geliştirmek, çağdaş, gelişimci ve girişimci ruhu Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda biçimlendirmek,
2.5 - Üyeleri arasında spor, eğlenme ve dinlenme ile boş zamanlarını değerlendirmeye yönelik çalışmalar yapmak ve çeşitli hobilere özendirmek,
2.6 - Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek kaynakları sağlamak üzere iktisadi girişimlerde bulunmak,
2.7 - Yasaların öngördüğü diğer konularda çalışmalarda bulunmak.

 

DERNEĞİN ÇALIŞMA BİÇİMİ VE YÖNTEMLERİ
MADDE 3 : 
DERNEĞİN ÇALIŞMA KOŞULLARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ
3.1 - Yeni üyeler ve onursal üyeler kaydeder; üyeleri ile özel ve kamu kuruluşlarına, tanıtıcı ve kanıtlayıcı belgeler verir,
3.2 - Okulun ve Derneğin kamuoyunda yeterince tanınmasına ve saygınlığının korunmasına ilişkin araştırmalar, incelemeler ve gerekirse kamuoyu yoklamaları yapar; topluma ve öncelikle BAL'a yararlı olacak projeler uygular; BAL ve öğretmenlerin, eğitim ve gelişmeleri ile ilgili gereksinimlerini karşılar,
3.3 - BAL öğrencilerinin ve mezunlarının eğitim ve yetişmelerine ilişkin kurslar ve seminerler açar, BAL öğrencilerine, başarı ve yoksulluk bursları konusunda  BALEV Burs Klubü'nü merkez olarak kabul ederek, bu merkezin güçlendirilmesi için çalışmalar düzenler.
3.4 - Dernek içinde oluşturulacak komiteler ya da uzmanlar aracılığıyla amaç ve hizmet konularında araştırma, konferanslar, inceleme ve etüdler yapar, öneri ve dilekleri saptar; amaç ve hizmet konuları ile maddi ve/veya manevi değer yargıları üzerine gelir getirici projeler hazırlar ve uygular,
3.5 - Konferanslar, sempozyumlar, açık oturumlar, forumlar ve bilimsel toplantılar ile sergi ve kermesler düzenler; üyelerin mesleki bilgi, görgü ve deneyimlerinin artmasına ilişkin hobi amaçlı veya iş amaçlı, çeşitli geziler organize eder; broşür, bülten, dergi, gazete ve kitap yayınlar; her türlü hediyelik, tanıtıcı ve eğitici eşyalar yaptırır ve dağıtır;
3.6 - Konut amaçlı ve çalışma konularının gerektirdiği taşınır ve taşınmaz malları satın alır, kiralar ve satar; taşınmaz mallar üzerine her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve amaca uygun her türlü inşaatı yaptırabilir,
3.7 - Amaç ve hizmet konuları ile gelir getirici projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, kooperatifler, şirketler, mesleki eğitim merkezleri ile eğlendirici, dinlendirici ve boş zamanları değerlendirici lokaller, tesisler kurar ve işletir,
3.8 - Yardım Toplama Kanunu ile Ana Tüzük hükümlerine uygun olarak her türlü bağış ile yardım alır ve Yönetim Kurulu Kararı ile verir; koşullu yada koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir,
3.9 - BALMED'in amaç ve hizmet konularına yönelik gerekli diğer çalışmaları yapar.
3.10 - Gerekli görülen  yerlerde  faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.
3.11 - Amacının gerçekleştirilmesine yönelik olarak genel kurulun oybirliği ile kabul etmesi şartıyla borçlanabilir. Borçlanma esnasında ipotek verilemez. Borç, değişken faizli olamaz, alınacak borcun faizi, en büyük beş ticari ve yatırım bankasının ortalama faiz değerinin üzerinde kabul edilemez, borç karşılığı oluşacak olası geri ödenmeme durumunda, BALMED'in kayıtlı malları ve varsa gayrimenkulleri haciz edilemez.
3.12 - Dernek gelirlerini enflasyonun olumsuz etkilerinden korumak için Devlet güvencesi altındaki menkul kıymetler ile diğer menkul kıymetleri almak, elinde bulundurmak, elden çıkarmak, yönetim kurulunun yetkisi dahilindedir. Yönetim Kurulu'na hiçbir şekilde, maddi kaynağın değerlendirilmesi konusunda baskı yapılamaz. Yapılacak bağışlar, dövizli olursa, o takdirde onun değerlendirilmesi, o gün tarihli efektif kur üzerinden TL (TL)'ye çevrilerek yapılır.
3.13 -Dernek,amacını gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurtdışında temsilcilik veya şube açabilir, yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusundan şaşmayan, kurulmuş dernek veya üst kuruluşlara  katılabilir. Dernek, BAL idealleri, çıkarları ve görüşleri doğrultusu haricinde, siyasi görüş çizgisi belirli kişi, kurum ve kuruluşlarla hiçbir şekilde temas edemez, bu tip kuruluşlarla işbirliği içerisine giremez, toplantı ve gösterilerine katılamaz, maddi ve manevi destek veremez. Dernek üyesi, BAL'ın, BALMED'in ve BALEV'in çıkarları haricinde bir faaliyette bulunamaz, çıkarlarını zedeleyici politikalar güdemez.
KURUCULAR
MADDE 4 :
DERNEĞİN KURUCULARI
Derneğin kurucuları T.C. uyrukludur.
1- Feyzullah ARDA
Soyak Göztepe Sitesi 14.Blok No : 266 Üsküdar / İstanbul
2- Fatih ÖZDÖL
Yaverbey Sok No : 23 / 5 Moda / İstanbul
3- Aysun ÖZBİLEK
Barbaros Bulvarı  Palanga Cad. Yıldız Deniz Subay Lojmanları Turgutreis Apt. Daire : 13 Beşiktaş / İstanbul
4- Mahir BÜKÜŞOĞLU
Gürsel Mah. Nişhane Cad. No : 7 / 1 Kağıthane / İstanbul
5- Mustafa TÜLÜ
Petrol Sitesi No : 33 / 7 Levent / İstanbul
6- Kurtuluş Berkay GEZEN
Nispetiye Mah. Bilgin Sok. Gurup Apt. No : 1 D : 5 Levent - İstanbul
7- Tolga GENÇ
Siyavuşpaşa Mah. Çamlık Cad. Manolya Sok. No : 14 / 5 Bahçelievler / İstanbul
AMBLEM
MADDE 5 :
DERNEĞİN AMBLEMİ
Derneğin amblemi, Y.K. kararıyla oluşturulur.

 

 

 

 

 

BÖLÜM II - ÜYELİK HÜKÜMLERİ
ÜYELİK
MADDE 6 :
DERNEĞE ÜYE OLMA
Derneğin, iki (2) tür üyeliği vardır.  Asil ve onursal üyelik.
6.1 - ASİL ÜYELİK
6.1.1 - Derneğe Bornova Anadolu Lisesi'nde okumuş olanlar asil üye olabilir.
6.1.2 - Üye olmak isteyenler başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurup, giriş aidatını ve o yıla ait aidatı peşin olarak ödeyerek başvururlar. Bu işlemler yapılmadıkça Dernek üyeliği kazanılamaz.

6.1.3 - Üyelik Formu' nun Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığınca alındığı tarihi izleyen en geç otuz (30) gün içinde gerekli araştırma ve incelemenin yapılarak isteğin kabul ya da red edildiğine ilişkin cevabın verilmesi; üyeliğe kabulü bildiren yazı ile onbeş (15) gün içinde üyelik yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin istenmesi,

6.1.4 - Adayın belirtilen süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra ''Dernek Üye Defteri '' ne kimliğinin işlenmesi ve '' Üye Kimlik Belgesi '' nin verilmesi, Üyelik isteğinin reddine ilişkin Dernek Yönetim Kurulu kararı kesin olup hiç bir yere itiraz edilemez.  
6.1.5 - Yıllık ödenti ait olduğu yılın Ocak - Mart dönemini kapsar. Giriş ödentisi  ve yıllık ödenti aidatı Genel Kurul tarafından karara bağlanır.Başvuruları kabul edilmeyenlerin ödentileri iade edilir.                                    
6.1.6 - Bu tüzüğe göre üye olma hakkına sahip kişiler, liseden mezun oldukları takvim yılı içinde üyelik başvurusu yaparlarsa derneğe yalnızca yıllık aidatın yarısını ödeyerek üye olurlar ve bu kişiler üniversite öğrenimleri ve askerlik dönemleri sırasında ilk beş yıl süresince aidatların yarısını öderler. BAL'dan mezuniyet sonrası, üye; beş yıl sonunda öğrenim ve/veya askerlik dönemleri sürse bile aidatları tam olarak ödemeye devam eder. Ancak, BAL mezuniyeti sonrasında öğrenimine ara vermiş olsalar bile aidat olarak tam aidat öderler, istisna sadece, BAL mezuniyetinin akabinde yüksek öğretim hayatına başlamış olması ile başlar.
6.2 - ONURSAL ÜYELİK

Derneğe üye olma koşullarını taşımamakla birlikte, okulda yöneticilik ve öğretmenlik yapanlar ile okula ve topluluğa önemli hizmeti geçmiş kişiler yasal engelleri bulunmamaları ve Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun onayı ile Onursal Üye seçilebilirler. Onursal Üyeler, organlara seçilme ve seçme haklarına sahip olmayıp kendilerinden Giriş ve Yıllık ödenti alınmaz. Onursal üyeliğin kaybı, üyelikten çıkarılma nedenlerini içeren 7.maddede belirtildiği gibidir.

 

MADDE 7 :
ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA
7.1 - ÜYELİKTEN ÇIKMA:
Üyelik ölüm ile sona erer. Her üye, altı ay önceden Dernek Merkezi ya da Şube Başkanlıklarına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmek ve Yönetim Kurulu'na istifa mektubu vermek suretiyle gerçekleşir. Yönetim kurulunun onayından sonra, istifa geçerli hale gelir, üyelik istifasının kabulü Yönetim Kurulunda oy çokluğu ile onanır ve dernek üyeliğinden, üye ayrılabilir. Ancak, ayrılan üyenin, ayrılacağı tarihe kadar tüm ödenti borçlarını ödemesi zorunludur. Ödenti yükümlülüğünü yerine getirerek ayrılan üyenin üyelik kaydı Yönetim Kurulu kararı ile silinir.
7.2 - ÜYELİKTEN ÇIKARILMA ve İTİRAZ HAKKI:
Yasalardaki ve tüzükteki üyelik koşullarını kaybedenlerle tüzüğün 9. maddesindeki yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin üyeliği, dernek kayıtlarındaki son adresine iadeli taahhütlü olarak gönderilir ve dernek merkezinde bir ay süreyle askıya çıkarılır.Bu işlemler, askıya alınma kararının üyenin bizzat kendisine tebliği hükmündedir. Bu durumundaki üyelerin, dernek üyeliğinden çıkarılıp çıkarılmayacakları ilk Genel Kurul Toplantısında görüşülerek karara bağlanır.
7.2.1 -Derneklere üye olma hakkını yitirmek ve Ana Tüzük hükümleri ile Dernek Yönetmeliklerine aykırı davranmak,
7.2.2 - Ödentilerini ödemedikleri için üst üste iki Olağan Genel Kurul toplantısına mazeretsiz katılamamak,
7.2.3 - Dernek Yönetim Kurulu, kuracağı bir Disiplin Komitesi aracılığı ile üye hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptırıp üyenin de savunmasını aldırdıktan sonra üyelikten çıkarma kararını gizli oyla ve (2/3) çoğunluk oyu ile verir, üyeye yazılı olarak bildirir
7.2.4 - Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere (15) gün içinde Dernek Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurula itiraz edebilir. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve sorumlulukları devam eder.
7.2.5 -Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurulda kabul edilmemesi durumunda Dernek Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler.
7.2.6 - Ölen üyenin dışında ayrılan ya da çıkarılan üyenin tüm ödenti ve katılma payı borçları ödenmediği takdirde Dernek Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.
7.2.7 - Belgelerle kanıtlaması durumunda, bir yıldan uzun süre kalmak üzere yurtdışına gidecek olan üyenin, Yönetim Kurulu'na yapacağı yazılı ya da sözlü başvuru üzerine, Yönetim Kurulu kararı ile hak ve yükümlülükleri içinde bulunan hesap dönemi sonu itibarıyla askıya alınabilir. Herhangi bir nedenle askıya alma isteminde bulunmadan yurtdışına giden ve yurtdışında kaldığı sürece mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen üye, dönüşünde yaptığı başvuru üzerine yurtdışında kaldığı süreyi belgeleriyle kanıtladığı taktirde bu süreye ilişkin mali yükümlülükleri kendisinden tahsil edilmez. Hak ve yükümlülükleri askıya alınmış üyenin, askı süresinin bitiminde, başvurusu üzerine üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile askı statüsünden çıkarılır. Bir yıldan fazla yurtdışında kaldığını kanıtlayamayan üye, yazılı başvurusu ve birikmiş mali yükümlülüklerini Yönetim Kurulunun tanıyacağı süre içinde yerine getirmesi halinde bir defaya mahsus olmak üzere yeniden üyelik haklarından yararlanabilir. Ancak birikmiş mali yükümlülüğünün, üye giriş ödentisi tutarını aşması durumunda sadece başvuru tarihindeki üye giriş ödentisi kendisinden tahsil edilir.
MADDE 8 :
ÜYELİK HAKLARI

8.1- Üyeler derneğe ait tesislerden sağlanan ve/veya anlaşmalı mal ve hizmet üreten ticari işletmelerin, üyeye özel indirimlerden ve dernek hizmetlerinden yararlanabilir, dernek faaliyetlerine katılabilir, dernek hizmetlerinden yararlanabilirler.

8.2- Şartları tamam olmak ve üyelik borcu bulunmaması kaydı ile derneğin Yönetim ve Denetim Kurulu'na aday olabilirler. Genel Kurul Toplantılarında oy kullanabilirler. Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarını inceleyebilirler.

8.3- Üyelik haklarının kısıtlandığı ya da kaldırıldığını iddia eden üyelerin, bu iddialarını dernek Yönetim Kurulu ve Genel Kurul nezdinde ileri sürebilirler. Üyelerin yasal hakları saklıdır.

8.4- Üyeler ile üyelerin belirtilen aile bireyleri ve üyelerin konukları Derneğin tüm tesislerinden, özel yönetmeliklerinde öngörülen koşullar çerçevesinde yararlanma hakkına sahiptirler.Üyeler dışındaki kişilerin yararlanma konumları aşağıda gösterilmiştir.

8.4.1- AİLE KONUMU: Üye eşi ile (25) yaşından küçük çocukları ve ölen üyenin eşi, yapılacak başvuru üzerine Yönetim Kurulu kararı ile aile konumuna alınırlar.
Eşlerinin üye olması nedeniyle üyelik hükümlerinden esasen yararlanacak olan üyeler yazılı olarak talep ettikleri takdirde, ve evlilik durumları devam ettiği sürece, Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten ayrılabilirler. Bu durumda, üyenin seçme ve seçilme hakkı sona erer, ancak tekrar üyelik talebinde bulunmaları halinde talep tarihinden sonraki tüzüksel sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirmek koşuluyla üyelik kayıtları yenilenir. 18 yaşından küçük çocuklarla ortaöğretim öğrencilerinin tesislerden yararlanmaları ve çalışmalara katılmaları veli veya vasilerinin yazılı izinlerine bağlıdır.

8.4.2- KONUK KONUMU: Üyelerin birlikte oldukları konukları lokal ve tesislerden yararlanabilirler. Yararlanma konumlarına giren kişiler, tesislerin yönetmeliklerinde gösterilen yararlanma paylarını ödemek, ve üyelerin sorumluluklarına ilişkin hükümlere aynen uymak zorundadırlar.

MADDE 9 :
ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİ

9.1 - Her üye bu tüzükteki ve Dernekler Yasası'ndaki hükümlere Genel Kurul ya da Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararlara ve bu kararlara göre yürütülmekte olan uygulamalara uymak,

9.2 - Dernek çıkarına aykırı hareket etmemek ve dernek aleyhine faaliyette bulunmamak,

9.3 - Her üye taahhüt ettiği aidat miktarını zamanında ödemek,

9.4 - Lokal kullanımındaki ve etkinliklerdeki düzene ve bu amaçla görevlendirilen kişilere riayet etmek, lokal kullanımında özen göstermek, dernek mallarını korumak, kullanımla ilgili alınan kurallara uymak zorundadır.

9.5 - Her üye Taahhüt ettiği aidat miktarını aidat olduğu takvim yılı içinde öder. Aidatlarını zamanında ödemeyen üyelerden borçları ödeme anında yürürlükte olan aidat miktarı üzerinden hesaplanarak faizsiz alınır.

9.6- Dernek Genel Kurulu ya da Yönetim Kurulu tarafından belli bir görevi ya da temsili gerçekleştirmek üzere görevlendirilen , önerilen, seçilen ya da herhangi bir şekilde derneği temsil eden belli görevler üstlenen üyeler, bu görevleri esnasında kendilerine bu yetkiyi veren kurulun prensip kararlarına ve ilkelerine uymak zorundadır.
Bu maddedeki yükümlülüklere uyulmaması durumunda üye hakkında 7. maddenin 2.1 bendi uyarınca işlem yapılır.

BÖLÜM III - ORGANLAR VE GÖREVLERİ

 

ORGANLAR

MADDE 1O :
DERNEĞİN ORGANLARI

Derneğin Organları

    • Dernek Genel Kurulu

 
10.2 - Dernek Yönetim Kurulu

10.3 - Dernek Danışma Kurulu

10.4 - Dernek Denetleme Kurulu

GENEL KURUL

MADDE 11 :
DERNEK GENEL KURULU
Dernek Genel Kurulu Genel Kurul'a katılma hakkı olan üyelerden oluşur.
Genel Kurul , her iki yılda bir  Mayıs ayı içerisinde Yönetim Kurulu'nca saptanacak günde, Yönetim Kurulu'nun çağrısı üzerine dernek merkezinin bulunduğu yerde salt çoğunluk ile olağan toplanır.
Ayrıca Denetleme Kurulu'nun veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu 1 ay içinde toplantıya çağırmazsa , Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine, mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında 3 kişilik bir heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

MADDE 12 :
GENEL KURUL'A ÇAGRI USULÜ VE TOPLANTI YERİ İLE TOPLANTI YETER SAYISI

12.1- Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini hazırlar ve tüm ödenti borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Borçları bulunan üyeler, toplantı günü dahil borçlarını ödemedikleri takdirde Genel Kurul toplantısına katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.

12.2- Genel Kurul'a katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi internet ortamında ilan edilmek suretiyle toplantıya çağırır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile 2. toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az, üç haftadan çok olamaz.

12.3- Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile gündemi en az on beş gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyelerin listesi eklenir

12.4- İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Toplantı, katılan üyelerle açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.

12.5- Toplantı, yetersayının sağlanamaması nedeni dışında başka bir nedenle geri bırakıldığı takdirde en az (15) gün önceden geri bırakılma nedenleri de belirtilerek toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi,  üyelere internet veya basılı yayın ile duyurulur. Ertelenen toplantının geri bırakılma tarihinden başlamak üzere en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.

12.6- Genel Kurul toplantısı birden çok geri bırakılamaz.

 

MADDE 13 :
GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ

13.1- Genel Kurul, ilanda belirtilen mahallin en büyük mülki amirliğine belirtilen, gün, saat ve yerde yapılır.

13.2- Genel Kurul'a katılıp, oy kullanacak olan üyelerin o tarihe kadar ki tüm aidat ödemelerini tamamlamış olmaları gerekir. Derneğe aidat borcu olan üye, herhangi bir kurulun seçiminde Genel Kurul'da aday olamaz , seçilemez ve genel kurulda oy kullanamaz.

13.3- Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen "Genel Kurul Üyeler Çizelgesi"ndeki adları karşısına imza atıp Genel Kurul Giriş Kartını almak suretiyle toplantıya girebilirler. İmzalanan çizelgeye göre Genel Kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı yeter ve karar sayıları, Dernek Başkanı ile Sekreter tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.

13.4- Toplantı için gereken tamsayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

13.5- Hükümet Komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez.

13.6- Açılıştan sonra toplantıyı yürütmek üzere başkanlık divani seçilir. Başkanlık divanı; 1 Başkan, 1 Başkan Vekili ve 2 katipten oluşur. Toplantıyı, toplantı başkanı yönetir.

13.7- Her üye, Genel Kurulda bir oy hakkına sahip olup, oyunu kendisi kullanmak zorundadır.

13.8- Toplantı tutanağı başkanlık divanınca imzalanır ve tüm tutanak ve belgeler toplantı sonunda yönetim kuruluna verilir.

MADDE 14 :
GENEL KURUL TOPLANTISINDA GÖRÜSÜLECEK KONULAR

Genel Kurul Toplantısı'nda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması veya dilek ve temenniler kısmında yer alması zorunludur.

 

 

 

MADDE 15:
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
Olağanüstü Genel Kurul, olağan Genel Kurul toplantısına kadar beklenilmesinin zarar doğuracak ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlayacak önemli ve zorunlu konularda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağırılır.
15.1- Dernek üye sayısının (1/5)'inin belirtilmiş aynı konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvuru,
15.2- Yönetim Kurulunun, gerek gördüğü konularda (2/3) oy çoğunluğu ile alacağı karar,
15.3- Denetleme Kurulunun Dernek hesap ve işlemleri ile bütçe konusunda alacağı oybirliği karar.
Olağanüstü Genel Kurul toplantısı olağan Genel Kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır ve olağanüstü Genel Kurul toplantısında gündeme madde eklenmesi önerisi yapılamaz.

MADDE 16 :
GENEL KURUL'UN GÖREV YETKILERI

16.1- Dernek organlarının seçilmesi,

16.2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

16.3- Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini, Denetim Kurulunun denetim raporunu görüşüp onaylamak, Yönetim Kurulu üyelerini aklamak,

16.4- Yönetim Kurulu'nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, Gelecek çalışma dönemi Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerini gizli veya açık oyla ayrı ayrı oylayarak seçmek; Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerini açık oyla ayrı ayrı oylayarak seçmek

16.5- Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alması veya mevcut taşınmaz malların satılması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

16.6- Derneğin feshine ve malların tasfiyesine karar verilmesi,

16.7- Mevzuatın ve tüzüğün kapsadığı konularda diğer görevlerin yerine getirilmesi,

16.8- Dernek Şubelerinin açılmasına karar vermek

16.9- Derneğin uluslararası çalışmada bulunması, yurt dışındaki kuruluşlara katılması ve/veya bunlarla işbirliğinde olması, yurt dışında şube açılması; kurulmuş ve/veya kurulacak federasyonlara üye olarak katılması ve/veya ayrılması yönünde Yönetim Kurulu önerileri hakkında karar almak,

16.10- Üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve çalışma konularından uzaklaşan üyelerin çıkarılmasına; aykırı söz ve eylemlerinden ötürü üyelerin cezalandırılmasına, Atatürk ilke ve devrimleri dışında ve BALMED, BALEV, BALSPOR ve BAL aleyhine oluşum içerisinde olanların üyeliğine son vermek, askıya alınmasına karar vermek,  

16.11- Yasalarda veya Dernek Ana Tüzüğünde Genel Kurulda yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek,

 

YÖNETİM KURULU

MADDE 17:                                                                                                                                                   
DERNEK YÖNETİM KURULU

17.1- Dernek Yönetim Kurulu 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşur; 6  asil üyeyi ve 7 yedek üye Genel Kurul tarafından gizli veya açık oyla iki yıllığına seçilir, 1 üye de BALEV tarafından 2 yıllığına görevlendirilir. Dernek Yönetim Kurulu üye sayısının yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır ve kararlarını katılanların oyçokluğuyla alır.

17.2- Yönetim Kurulu ilk toplantısında görev bölümü yaparak; başkan, başkan yardımcısı, sayman ve sekreteri belirler.

17.3- Kararlar karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara katılmayan üye bu durumu belirterek gerektiğinde şerh koyar.

17.4- Özür bildirilmeksizin üst üste 3 toplantıya veya yapılan toplantılardan en az yarısına özür bildirilmeksizin katılmayanların yönetim kurulu üyeliği düşer.

17.5- Gerektiğinde olağanüstü toplantı yapar.

17.6- Gerektiğinde, Bornova Anadolu Lisesi Vakfı Yönetim Kuruluna, Derneği temsil edecek ve katılacak asıl ve yedek üyeleri seçer.

17.7- Asil üyeliklerde boşalma olursa yedek üyeler göreve çağırılır. Üye sayısı yedeklerin getirilmesine karşı üye tam sayısının yarısından bir aşağıya düşerse Genel kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri ya da Denetleme Kurulu, tarafından 1 ay içinde toplantıya çağrılır.

17.8- BALEV Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği 1 BALEV Yönetim Kurulu Üyesi, BALMED Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir.

 

MADDE 18 :
YÖNETİM KURULU 'NUN GÖREV VE YETKILERI

Derneğin amaçlarına ulaşabilmesi için, Derneğin çalışma konularına ve yasalara uyan her türlü çalışmanın yapılması Yönetim Kurulu'nun görevi olup, başlıcaları şunlardır:

18.1- Yönetim Kurulu,  Derneği temsil etmek ya da kendi üyelerinin bir ya da bir kaçına bu yetkiyi vermek,

18.2- Şubelerin yıllık iş programı ile bilanço ve gelir tablolarını incelemek ve gerekli önerilerde bulunmak,
Derneğin gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul'a sunmak,

18.3- Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendine tanıdığı işlemleri yapmak. Gerekli gördüğü hallerde dernek gelirlerini enflasyonun olumsuz etkilerinden korumak için devlet güvencesi altındaki menkul kıymetlerin alınması, elde bulundurulması ve elden çıkarılması konularında karar vermek,

18.4- Gerekli görülen konularda iç yönetmelikler hazırlamak, değiştirmek, dernek personelini tayin etmek, çalışmalarını denetlemek ve verimli hale getirmek, alt çalışma grupları oluşturmak ve işlerlik kazandırmak, dernek alacaklarını takip ve tahsil etmek, gerekirse icraya vermek.

18.5- T.C. resmi kurum ve kuruluşlarında, birliklerde, Tapu ve Kadastro, icra daireleri, Mahkemeler, PTT ve Türk Telekom A.Ş. işletmelerinde, SSK ve Kuruluşları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Bakanlıklar, Belediyeler, özel, ulusal ve uluslar arası bankalarda imzaları ile müştereken ahzu kabza yetkilidir.

18.6- Üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve çalışma konularından uzaklaşan üyelerin çıkarılması; aykırı söz ve eylemlerinden ötürü üyelerin cezalandırılmasına, Atatürk ilke ve devrimleri dışında ve BALMED, BALEV, BALSPOR ve BAL aleyhine oluşum içerisinde olanların üyeliğine son verilmesi, askıya alınması tekliflerini Genel Kurul onayına sunmak karar vermek,

18.7- Dernek Ana Tüzüğünün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp gereken tasarıları Genel Kurulun onayına sunmak,

18.8-Derneğin faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarına ilişkin olarak düzenlenen beyannameyi yıl sonu itibariyle en büyük mülki amirliğe vermek ve yasalarda veya Dernek Ana Tüzüğünde Yönetim Kurulunca yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek.

18.9- Geçen çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan, görevi ve bilanço gereği malvarlığını teslim almak,

18.10- Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere duyurmak,

18.11-Personel Özlük Hakları Yönetmeliği uyarınca Derneğin yönetsel ve mali işlerini yürütecek personeli ve işçileri ile danışmanları atamak ve gerektiğinde işlerine son vermek,

18.12- Yönetim ile amaç ve çalışma konuları doğrultusunda görev yapacak komiteler kurmak ve raporları hakkında karar almak,

18.13- Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak,

DANIŞMA KURULU

MADDE 19 :
DANIŞMA KURULU

Görev süresi sona eren Yönetim Kurulunun asil üyeleri, izleyen Yönetim Kurulu'na bilgi, beceri ve deneyimlerini aktarmak, destek vermek ve yönetimde sürekliliği sağlamak amacıyla Danışma Kurulunu oluştururlar.

DENETLEME KURULU
MADDE 20 :
DENETLEME KURULU
Derneğin iç denetimi, Dernekler Kanunu ve Dernek Tüzüğüne göre Denetim Kurulu tarafından gerçekleşir. BALMED'in yetkili denetim organı olan Denetleme Kurulu, Genel Kurulda gizli oyla iki yıl için seçilen 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu, seçimi izleyen bir hafta içinde yapacağı ilk toplantısında bir başkan seçer. Denetleme Kurulu en az üç ayda bir toplanır. Toplantı yeter sayısı 2 (iki) dir.
Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir :
20.1- Derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde en az üç ayda bir yapacağı inceleme sonuçlarını ve önerilerini Yönetim Kuruluna bir raporla bildirmek,
20.2- Yönetim Kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir/gider çizelgeleri hakkındaki inceleme sonuçlarını bir raporla Genel Kurula sunmak.
20.3- Denetim Kurulu, Yönetim Kurulu'ndan Genel Kurul'u toplantıya çağırabilmek.
20.4- Çalışmalarını Denetleme Kurulu Yönetmeliğine göre yürütmek.
MADDE 21 :                                                                                                                                     
İÇ DENETİM
Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

BÖLÜM IV - MALİ HÜKÜMLER

GELİRLER VE GİDERLER

MADDE 24 :

DERNEĞİN GELIRLERI

24.1- Giriş aidatı ( bir defaya özgü olmak üzere her çalışma dönemi bütçesinde, üyeliğe kabul edilen üyeler için, öngörülen tutar) ve üye aidatları ( her çalışma dönemi bütçesinde öngörülen, Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu tutar),

24.2- Tüzel ve özel kişilerden alınan teberru bağışlar ve yardımlar,

24.3- Dernekçe yapılan faaliyetlerden sağlanan yardımlar,

24.4- Reklam gelirleri,

24.5- Banka ve menkul kıymetler faiz gelirleri,

24.6- Mal varlığından elde edilen gelirler,

24.7- Lokallerden sağlanan gelirler,

24.8- Şubelerin yıllık sağlayacağı gelirlerin %20'si,

24.9- Dernek bünyesindeki iktisadi işletmelerden ve ortaklıklardan elde edilen kazanç


MADDE 25 :
GELİR VE GİDERLERDE USUL

Tüm gelirler T.C. Maliye Bakanlığı'nca bastırılan ve üzerlerinde dernek kasesi ve mührünün olduğu alındı belgeleriyle veya bu belgeler yerine geçen BALMED adına, bankalara gelen veya yatırılan makbuzlarla toplanır.Derneğin gelir ve gider uygulamalarında aşağıda gösterilen yöntemler uygulanır. Derneğin Çalışma Dönemi 1 Ocakta başlar ve 31 Aralıkta sona erer. Derneğin Bütçesi, Yıllık Bütçe Yönetmeliği ile Gelir ve Gider çizelgelerinden oluşur.
25.1- Giriş ödentisinin tamamı üyelik işlemleri sırasında; yıllık ödenti, Yıllık Bütçe Uygulaması Yönetmeliği'nde belirtilen yöntem ve zamanlarda tahsil edilir.
25.2- Dernek gelirleri, Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından bastırılan Alındı Belgeleri ile toplanır. Bağış, yardım ve ödentileri toplayacak yetkili veya yetkililer Yönetim Kurulu karar ile belirtilir ve yörenin en büyük mülki amirine tescil ettirilir. Alındı Belgesine, ödenti ve bağışı ödeyenin açık kimliği yazılır ve imzası alınır.
25.3- Giderlere ilişkin harcamalarda fatura veya gider makbuzu alınır. Belirtilen belgelerin sağlanamadığı ödemelerde Harcama Belgesi düzenlenir ve ödemeyi yapan tarafından imzalanır.
25.4- Alındı Belgeleri ile fatura, makbuz ve harcama belgelerinin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır.

MADDE 26 :
DERNEĞİN DEFTERLERI
Dernek için İçişleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının yayınladığı yönetmelik gereği defterler noterden onaylı olarak tutulur. Dernek 5253 sayılı Dernekler yasası ve bu yasaya dayanılarak çıkartılan yönetmelikler  ile, 4771 sayılı Medeni yasanın 62. maddesine dayanılarak çıkartılan  Yönetmelik'te  ve diğer yasa ve yönetmeliklerde belirtilen defterleri, söz konusu  yasa ve yönetmeliklerde öngörülen şekilde  tutar. Bu defterlerin  Noterden veya  İl dernekler biriminden  tasdikli olması ve kullanılması şarttır.
26.1- Üye kayıt defteri

26.2- Karar Defteri

26.3- Evrak Kayıt Defteri

26.4- İşletme Hesabı Defteri

26.5- Demirbaş Defteri

26.6- Alındı Belgesi Kayıt Defteri

 

BÖLÜM V - ŞUBELER
YURTİÇİ VE DIŞI ŞUBELER

MADDE 27 :
ŞUBE

Aşağıdaki, maddelerde belirtilen ve Dernekler Kanununa uyulması koşullarıyla yurtiçinde ve dışında şubeler açılabilir. Şubeler, yasalar ve bu Ana Tüzük hükümleri gereğince BALMED'e bağlı; hak ve varlığı Dernek bünyesine dahil, yetkili kılındığı çalışma alanı içerisinde Dernek amaç ve çalışma konuları doğrultusunda Yönetim Kurulu kararları ile özerk çalışmalarda bulunmakla görevli; Dernek merkezi ile ilişkileri ve karar yetkileri "Şubeler Yönetmeliği" hükümleri uyarınca belirlenmiş; tüm işlemlerinden doğan hak ve borçlarından ötürü BALMED'in sorumlu olduğu, bağımsız konutlu Dernek örgütüdür.

MADDE 28 :
ŞUBELERİN KURULUŞU VE KAPANIŞI
Genel kurul kararı ile şube açılabilecek yerlerde en az altı aydan beri oturanlardan oluşturulacak şube kurucuları saptanır. Bu kurucular arasından en az üç kişi yetkili kılınarak şube kuruluş işlemlerini tamamlayıp şubeyi kurmalarına izin verilir.
Şube açmaya yetkili kılınan kişiler, kurucularının ad ve soyadlarını, baba adlarını, doğum yeri ve tarihlerini, konutlarını, uyruklarını, şube merkezi adresini, şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirine bildirirler ve yazıya Dernek Ana Tüzüğünden iki örnek ile yetkili kılındıklarına ilişkin yetki belgesi eklenir.
Kurucular ilk Olağan Genel Kurul'a kadar '' Şube Genel Kurulu '' olarak tüzükte belirtilen yetkileri kullanırlar. Niteliklerini kaybeden şubeler Yönetim Kurulu ( Merkez ) kararı ile kapatılır.

MADDE 29 :
ŞUBELERIN HUKUKİ DURUMU

Şubeler, mali ve idari yönden Yönetim Kurulu (Merkez)' nun denetim ve gözetimine tabidirler. Şubeler mali kaynaklarını mevzuat ve Şube Genel Kurulu kararları doğrultusunda kullanmaları hususunda yetkili olmakla beraber her takvim yılında sağlayacakları gelirin yüzde yirmisi (%20) Şubat ayı sonunda genel merkeze aktarmak zorundadırlar. Şubeler tüzük ve Dernek Genel Kurulu ile Şube Genel Kurulu kararları doğrultusunda dernek amaçlarını gerçekleştirmek ile görevli ve yetkilidirler.

MADDE 30 :
ŞUBE ORGANLARI

Şubelerin organları aşağıda gösterilmiştir:
30.1- Şube Genel Kurulu

30.2- Şube Yönetim Kurulu

30.3- Şube Denetim Kurulu

MADDE 31 :
ŞUBE GENEL KURULU

Şube Genel Kurulu, her 2 yılda bir olağan olarak Yönetim Kurulu ( Merkez) Genel Kurulu'ndan en az 60 gün önce bitirmek zorundadır.
Şube Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği tarihte şubeye kayıtlı üyelerin yarısından bir fazlası hazır bulunması ile çalışmalarına başlar.
Şube Genel Kurulu'nun toplantıya çağırılması, toplantının ertelenmesi, üyelerin Genel Kurul'a katılması, toplantının açılması ve yönetimi, başkanlık divaninin seçimi, oy kullanılması ve olağanüstü Şube Genel Kurul Toplantıları hakkında Dernekler Kanunu'nun 33.maddesi ve bu tüzüğün ilgili madde hükümleri uygulanır. Şube Genel Kurulu gerektiği taktirde Yönetim Kurulu ( Merkez) 'nun kararı ve belirttiği gündem çerçevesinde görüşmek üzere olağanüstü toplantıya çağırabilir.

MADDE 32 :
ŞUBE GENEL KURULU ' NUN GÖREV VE YETKILERI

32.1- Dernek amacının gerçekleşmesi, tüzük ve YÖNETİM Kurulu'nca (Merkez) verilen görevlerin yerine getirilmesi için karar almak,

32.2- Şube Yönetim Kurulu'nca hazırlanan iş programı ile bütçe tasarısını görüşerek karara bağlamak,

32.3- Şube Yönetim ve Denetim Kurulları'nın çalışma raporları ile bilanço ve gelir tablosunu inceleyerek onaylamak,

32.4- Şube Yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerini gizli oyla seçmek , kanunlara uygun defter tutmak.

MADDE 33 :
ŞUBE YÖNETİM KURULU

33.1-
Şube Yönetim Kurulu, dernekler kanununda belirtilen sınırlamalara uygun olarak şubeye kayıtlı üyeler arasından seçilir. Şube Yönetim Kurulu 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur.

33.2- Şube Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süresi 2 yıldır.

33.3- Herhangi bir sebeple Şube Yönetim Kurulu'ndan ayrılan üyelerin yerine döneminin en çok oy alan yedek üyesi çağrılır ve bu üye çağrıldığı üyenin süresini tamamlar. Oyların eşit olması halinde ad çekme yoluna gidilir.

33.4- Şube Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Sekreter ve bir Sayman seçer.

33.5- Diğer konularda bu tüzüğün ilgili hükümleri uygulanır.

MADDE 34 :
ŞUBE YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKILERI

34.1- Şube Genel Kurulunun kararlarını uygulamak,
34.2- İş programı ile bütçe tasarısını hazırlayarak şube genel kuruluna sunmak,
34.3- Çalışma raporu ile bilanço ve gelir tablosuna hazırlamak, üyelere duyurmak ve şube genel kuruluna sunmak, onayı takiben uygulamak.
MADDE 35 :
ŞUBE DENETIM KURULU
35.1- Şube Denetim Kurulu şube üyeleri arasından Şube Genel Kurulu'nca gizli oyla seçilecek 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Denetçilerin görev süresi 2 yıldır. Sürelerini dolduran denetçiler tekrar seçilebilirler.

35.2- Herhangi bir sebeple ayrılan denetçinin yerine en çok oy alan yedek denetçi çağırılır ve bu denetçi çağırıldığı denetçinin süresini tamamlar,oyların eşitliği halinde ad çekme yoluna gidilir. Şube Denetim Kurulu'nun görev ve yetkileri şunlardır :

  • Şube hesaplarını ve işlemlerini en az 6 ayda bir denetleyerek, görüşlerini Şube yönetim Kurulu'na bildirmek,
  • Şubenin iş programı bütçe tasarısı faaliyet raporu, bilançosu ve gelir tablosu hakkındaki görüşlerini bir raporla genel kurula bildirmek,
  • Gerekli gördükleri konuların incelenmesi için Merkez Denetim Kurulu'na Başvurmak.

 

 

BÖLÜM VI - GENEL HÜKÜMLER


MADDE 36 :
TÜZÜK DEGISIKLIGI

BALMED Ana Tüzüğü, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katıldığı toplantıda veya çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantıda katılan üyelerin, 2/3 çoğunluk oyu ile değiştirilebilir. Ancak ikinci toplantıya Yönetim ve Denetleme Kurulu asil üyelerinin en az iki katı kadar üyenin katılması zorunludur.
Değişiklik önerileri en az (10) gün önceden Genel Kurul Üyelerine gönderilmedikçe Genel Kurulda görüşme yapılamaz.

MADDE 37 :
DERNEĞİN FESHI

Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurul'un derneğin feshine karar verebilmesi için genel kurula katılma hakkına sahip bulunan üyelerin en az üçte ikisinin (3/2) toplantıda hazır bulunması şarttır.
İlk toplantıda bu sayı sağlanamaması durumunda üyeler ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir.
Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi yönetim Kurulu tarafından beş (5) iş günü içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.
 
Derneğin kapatılması için dava açıldıktan sonra genel kurulca alınan fesih kararı, açılmış davanın yürütülmesine ve kapatma kararından doğacak hukuki sonuçlara engel olmaz.
 
Derneğin fesih durumunda dernek malları BORNOVA ANADOLU LİSESİ EĞİTİM VAKFI' na kalır.

 

MADDE 38 :
TÜZÜKTEKI BOSLUKLAR

Tüzükteki boşluklara Dernekler Kanunu ve Medeni Kanun hükümleri uygulanır.

 

 

 
eNroll® CM
BALMED, İzmir Koleji ve Bornova Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği 2018